ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 9900 800 / 017 585 535
អំពីយើង
องค์กรของเรา 
บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TAFF GPS) เดิมชื่อ บริษัท มาสเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2530 จนกระทั้งดำเนินการมาถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2537 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จนถึงปัจจุบัน ผู้นำเทคโนโลยีด้าน GPS ของคนไทย “สร้างสรรโดยวิศวกรไทย” ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้า
คุณเค่งฮั้ว แซ่อื้อ
ผู้ก่อตั้ง บริษัท มาสเตอร์เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เจ จำกัด และ บริษัท รมิตา เฮลธ์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความสนใจด้านอิเลคทรอนิค และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และได้บริหาร บริษัทมาสเตอร์เทค ฯ มาเป็นเวลา 28 ปี ปัจจุบันท่านได้ ก่อตั้งบริษัท สาขาในประเทศจีน แม้จะมีปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันสูงจากสินค้าราคาถูกจากจีน แต่เนื่องจากเรามีฐานลูกค้าเดิมอยู่เป็นจำนวนมาก และลูกค้าส่วนใหญ่ยังเน้นที่คุณภาพของสินค้าและบริการมากกว่าจะมองเรื่องราคาเป็นหลัก ทำให้ส่งผลกระทบไม่มากนัก เรายังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าของเราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง นอกจากมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว เรายังเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเมืองไทยขณะนี้ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เป็นการการันตีคุณภาพอีกด้วย
ទស្សនវិស័យ និងបេសកម្ម
 วิสัยทัศน์ ภูมิใจที่เป็นผู้สร้างงานให้หลายคนมีรายได้ และเติบโตอย่างมั่นคง และยังได้สร้างพื้นฐานไว้ระดับหนึ่งที่จะให้คนรุ่นหลังได้สานต่อโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ อยากเป็นตัวอย่างให้คนทำงานได้มีกำลังใจ ที่จะต่อสู้ให้เขาเห็นว่าถึงแม้จะยากลำบากแต่ถ้าตั้งใจทำจริงก็ประสบความสำเร็จในที่สุด
พันธกิจ มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนาGPSแบบเฉพาะทาง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและให้บริการระดับดีเยี่ยมที่ก้าวสู่เวทีโลกด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนองต่อความต้องการของลูกค้า