ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 9900 800 / 017 585 535

Demo

សាកល្បដោយឥតគិតថ្លៃ!!!

click

Mastertrack

Application

Tracking

Master Tracking System : លក្ខណៈពិសេសរបស់ កម្មវិធីដែលបាន
កម្មវិធី Mastertrack គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីប្រើនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង រថយន្ត។
ប្រភេទអាជីវកម្មដែលងាយស្រួលនៃការផ្តល់សេវាដឹកជញ្ជូននិងការដំឡើងរួមបញ្ចូលទាំងរថយន្តរបស់អាជីវកម្មដែលត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយ។

TAFF GPS : Vehicle Tracking System ត្រូវបានគេជ្រើសរើសដោយសារគុណភាព និងសេវាកម្មល្អ។ យើងផ្ដល់នូវសេវាកម្មដ៏ល្អបំផុសចំពោះអតិថិជន។
Mastertrack Application Website
1. មើលទិន្នន័យចាស់ៗឡើងវិញដោយមិនកំណត់

1. ងាយស្រួលប្រើប្រាស់បានគ្រប់ទីកន្លែងដែលមាន INTERNET

2. បង្ហាញទិន្នន័យនិងផែនទីបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

2. អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Computer, Smart Phone(iOS / Android)

3. ផែនទីដែលបង្ហាញរក្សាសិទ្ធដោយ THINKNET

3. អាចប្រើប្រាស់ GOOGLE MAP, Satellite Map, Street View

4. អាចបញ្ជូនទិន្នន័យបើទោះបីគ្មាន INTERNET ក៏ដោយ

4. អាចមើលទិន្នន័យចាស់ៗក្នុងអំឡុងពេល 3 ខែ

5. អោយសញ្ញាដោយ e-mail នូវពេលបើកហួសល្បឿន

5. អាចមើលទិន្នន័យ Real Time, History និង Report

Mastertrck Application Website
មានរបាយការណ៍យានយន្ដ អ្នកបើកបរ និងពត៍មានរបស់យានយន្ដ

ពិនិត្យរយៈពេលមើលថែយានយន្ដ ( Maintenance report)

ពិនិត្យមើលយានយន្ដជាក់ស្ដែង (Real Time Tracking)

បង្ហាញទិន្នន័យរាល់10-30 វិនាទីម្ដង

បង្ហាញទិន្នន័យរាល់10-30 វិនាទីម្ដងี

ពិនិត្យទិន្នន័យចាស់ៗ(History PlayBack) សំរាប់ការងាររំលងហួស

ពិនិត្យមើលទិន្នន័យមិនកំណត់ រយៈពេល

មើលទិន្នន័យបាន 3ខែ

ពិនិត្យមើលរថយន្ដដែលកំពុងបញ្ឆេះចោល

ពិនិត្យមើលការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់

ពិនិត្យមើលការបិទ-បើក ម៉ាស៊ីន

អោយសញ្ញានៅពេលរថយន្ដបើកចេញពីផ្លូវដែលបានកំណត់ (Route Setup)

អោយសញ្ញានៅពេលរថយន្ដបើកចេញពីតំបន់ដែលបានកំណត់ (Limited Area)

អោយសញ្ញានៅពេលរថយន្ដបើកចូលតំបន់ហាមឃាត់ (Retristic Area)

អាចកំណត់ល្បឿនបើកបរ (Over speed Setup)

អោយសញ្ញានូវពេលបញ្ឆេះម៉ាស៊ីនចោលលើសពីចំនួនដែលបានកំណត់ (Idle Set up)

មានក្រាហ្វិកល្បឿនដែលបង្ហាញតាមថេរវេលានីមួយៗ

ផែនទីស្ដង់ដាច្បាស់លាស់

ThinkNet Map

Google Map

អាចមើលរបាយណ៍រថយន្ដនីមួយៗតាមកាលបរិច្ឆេតដែលកំណត់

អាចរៀបចំគំរោងសំរាប់ការដឹកជញ្ជូន Car Planer

ងាយស្រួលក្នុងការគ្របគ្រងយានយន្ដសំរាប់ស្ថាប័នខ្នាតធំ

អាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Computer, Smart Phone (iOS/Android) និងឧបករណ៍ដែលអាចប្រើប្រាស់ Internet បាន

ឧទាហរណ៍ការ ធ្វើការ កម្មវិធីនិង របាយការណ៍។


ចាប់អារម្មណ៍ទំនាក់ទំនងយើង
ទូរស័ព្ទ. 096 9900 800 / 017 585 535