ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 9900 800 / 017 585 535
ប្រសិនបើអ្នកមានចំងល់ទាក់ទងនិងប្រព័ន្ធ
TAFF GPS
MASTERTECH INTERNATIONAL CO.,LTD
2 SOI Ngamwongwan 21 Ngamwongwan Road
T.Bangkhan, A.Muang-Nontaburi, Nontaburi 11000
អ៊ីម៉ែល : gps@mastertech.co.th
ពត៌មានទូទៅ : gps@mastertech.co.th
ការងារនិងអាជីព : gps@mastertech.co.th
www.facebook.com/taffgps