ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 9900 800 / 017 585 535
TAFF GPS : Vehicle Tracking System by Mastertech International Co., LTD
40/13 ង៉ាមវ៉ុងវ៉ាន ផ្លូវលេខខ្វែងលេខ 23 ស្រុក លេខ 5
បានមឿង នុន្ថបុរី .11000
Tel: 02-952-7280 - 3, 02-589-6136
Fax: 02-589-0770
130 / 89-90 ហ្គ្រេន លេក, ផ្លូវ លេក & ហ្កាដេន.
ហូមហ្គាដិន. ឈុនបុរី 20000
Tel: 038-147-227 ถึง 8
Fax: 038-147-229
154m. 13.ស្រុកកំផែង. រាតាភូម សុងខ្លា 90180
Tel: 081-541-0627
73/6. 3., មូនីស៊ិបផល សឺវីស ខាវស្ព្រីង មឿងផាងង៉ា 82000
Tel: 086-686-4041
9A1 ផ្លូវលំ សង្កាត់ទួលសង្កែ ខណ្ឌឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ
Tel: +855 96 9900 800, +855 17 585 535
999m. 2. បានណងសៃ. អារាយ៉ាប្រាថេត, ស្រះកែវ 27120
Tel: 037-233-222, 086-323-2688
112/15 ផ្លូវ ផិតកាសែម, ហូមស៊ីធី. មឿង រាឆាបូរី. រាឆាបូរី 70000
Tel: 032-322-828, 086-057-8056
385-387 rd., ប្រូសស្ពែ. មឿង ផិត 62000
Tel: 055-713-281
73/6. 3., មូនីស៊ិបផល សឺវីស ខាវស្ព្រីង មឿងផាងង៉ា 82000
Tel: 086-686-4041
154m. 13.ស្រុកកំផែង. រាតាភូម សុងខ្លា 90180
Tel: 081-541-0627
66/17 Rd. ថាបថៀង. មឿង ត្រាង 92000
Tel: 075-219-000, 089-474-0044
102/14-15m. 6 rd.. ថាប ម៉ា មឿង រ៉ាយ៉ង 21000
Tel: 086-971-7899
964/3-4 សុខុមវីត ហ៊ីលលក មឿង រ៉ាយ៉ង 21000
Tel: 038-619-818, 089-022-2323
288 m. 2 C. បួ សាលា. មឿង ណាខន រ៉ាតឆាស៊ីម៉ា 30000
Tel: 086-824-1715
44 m. 11 ណងខៃ-ណងខៃ 43000 ផនផីសៃ
Tel: 081-621-3656
197/1 C ចាន់. ខនខេន. បានឆាន. មឿង ឧដន ថានី 41000
Tel: 083-363-5355