ទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ 096 9900 800 / 017 585 535
TAFF GPS : PRODUCT
Support all Solution
GPS for Transportation

ក្រុមហ៊ុនឯកទេសដឹកជញ្ជូន
GP-VTU-518
GPS tracking device is a simple vehicle tracker
អានបន្ថែម
GP-VTU-608
gps tracking device with Fuel Level Monitor
អានបន្ថែម
GPS for Motorcycle

ចំពោះម៉ូត
GP-VTU-206
The GPS-206 GPS tracking
អានបន្ថែម
GPS for Personal Tracking

ចំពោះរថយន្ដផ្ទាល់ខ្លួន
GP-VTU-GT03A
GPS Vehicle Tracker
អានបន្ថែម
GP-VTU-GT03B
GPS Portable Tracker
អានបន្ថែម
GPS for Student

សម្រាប់រថយន្ដក្រុងរបស់សាលា
GP-VTU-Ji09
GPS Student ID Phone
អានបន្ថែម
GPS for Other Devices

សំរាប់រថយន្ដការដ្ឋាន និងគ្រឿងចក្រ
GP-VTU-608
gps tracking device with Fuel Level Monitor
អានបន្ថែម
GP-STB-403
Smart Card Reader
អានបន្ថែម
GPS for DVR Streaming

សំរាប់ការគ្រប់គ្រងដោយ វីដេអូ
GP-VTU-DVR5000
8CH HDD Mobile DVR
អានបន្ថែម
Accessories

ឧបករណ៍បំពាក់បន្ថែម
GP-CAM-6603B
Infared Lens CCTV
អានបន្ថែម
HT-300
Magnetic Door Sensor
អានបន្ថែម
Limit Switch
Generator Accessories
អានបន្ថែម
Relay
Engine cut
អានបន្ថែម
GP-STB-403
GPS tracking
អានបន្ថែម
HD DVR 198
TFT LCD2.7 Inch, double lens, GPS Tracker
អានបន្ថែម
R300
TFT LCD2.7 Inch, double lens, GPS Tracker
អានបន្ថែម
"ប្រៀបធៀប TAFF GPS"