สนใจติดต่อ โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455

STB-403

Smart Card Reader

click

VTU-608

GPS tracking

click

VTU-609

GPS tracking

click

เอกสารและข้อกำหนดของ กรมการขนส่งทางบก

ข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบกในการติดตั้ง GPS

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้(ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่(10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้ง GPS และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก โดยจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งสามารถติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อกำหนดจากกรมการขนส่งทางบก ACTION PLAN การติดตั้ง GPS

1. รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทและรถตู้(ยกเว้น รถสองแถว, รถหมวด 4 และรถหมวด 1 ภูมิภาค) รถลากจูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่(10 ล้อขึ้นไป) ที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2559 เป็นต้นไปต้องติดตั้ง GPS ตามข้อกำหนดกรมการขนส่งทางบก
2. รถโดยสารสองชั้น กำหนดการติดตั้งภายในรอบปีภาษี 2559
3. รถโดยสารสาธารณะประเภทอื่นๆ และรถลากจูง จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2560
4. รถบรรทุกสาธารณะ(10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2561
5. รถบรรทุกส่วนบุคคล(10 ล้อขึ้นไป) จะต้องดำเนินการติดตั้งให้ครบถ้วนภายในรอบปีภาษี 2562
6. สำหรับรถโดยสารและรถบรรทุกที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 25 ม.ค. 2559 ที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริการจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบกภายในปี 2559
7. สำหรับรถที่ติดตั้ง GPS ไว้แล้วแต่ไม่เป็น GPS ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกประกาศจะต้องติดตั้ง GPS ภายในรอบปีภาษี 2562
สามารถตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลที่ได้รับการรับรองได้ที่ http://apps.dlt.go.th/esb/approve.html << clickหนังสือรับรองและข้อกำหนดที่ได้รับการรับรองการกรมข่นสงทางบก


สนใจ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 02-952-7280-3 ext 447 , 455